Beltefargar

Farge
Grad
Kvit (nybegynnarar) 0. Kyu
Kvit med raud stripe
10. kyu
Kvit med gul stripe
9. kyu
Gult 8. Kyu
Orange 7. Kyu
Grønt 6. Kyu
Blått 5. Kyu
Lilla 4. Kyu
Brunt 3–1. Kyu
Svart 1–10. Dan